Technologie

výzva č. XI

Hlavním cílem programu podpory a Výzvy je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Drone Over the Mountains
iPhone
Glowing Keyboard

Základní fakta dotace

 • Žádat mohou pouze malé podniky.

 • Zahájení příjmu žádostí je 9.3.2020.

 • Ukončení příjmu žádostí je 25.5.2020.

 • Nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu je do 25.5.2021

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl.m. Praha.

 • Každý žadatel je oprávněn předložit pouze jeden projekt.

 • Jedná se o průběžnou výzvu tj. záleží na pořadí podání jednotlivých projektů.

 • Povinnou přílohou projektové žádosti je i podnikatelský záměr (povinná osnova - příloha č.2).

Výše podpory

 • Míra podpory je 45% způsobilých výdajů pro malé podniky. 

 • Minimální dotace na jeden projekt je 450 tis. Kč, maximální pak 1,5 mil. Kč

 • Celková plánovaná alokace je ve výši 250 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně),
  a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE - příloha č.1.

Způsobilé výdaje

 • Způsobilými výdaji jsou náklady na investice do hmotného a nehmotného majetku.
  Investice musí být v přijímající oblasti zachována po dokončení investice tří let. Toto nebrání reprodukci zařízení nebo vybavení, které během tohoto období zastará nebo se porouchá, za podmínky, že dotyčná hospodářská činnost zůstane v dané oblasti zachována po relevantní minimální dobu.
  U pozemků a budov musí nájem pokračovat alespoň po dobu tří let od předpokládaného data ukončení investičního projektu v případě velkých podniků a po dobu tří let.

 • Dlouhodobý hmotný majetek Výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí (jedná se o výdaje nemající charakter stavebních prací) v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware.

  • Příklady:

   • CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže.

   • Profilovací linka včetně montáže.

   • Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně.

   • Nářadí, stříkací pistole.

   • 3D měřící stroj.

   • Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely apod.

   • Regálové systémy

 • Dlouhodobý nehmotný majetek Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu, a to maximálně do výše celkových nákladů na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek.

  • Příklady:

   • Software k nově pořizovaným PC.

   • MS Office, PDF Creator apod. přímo související s výstupem projektu.

   • CAD/CAM systémy.

   • Další specifický software nutný pro optimální fungování projektu.

   • ERP systémy včetně CRM apod.

   • Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how.

Nabízíme Vám

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

 • Pomůžeme vám uzavřít smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat  - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás s poskytovatelem dotace - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči poskytovateli 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni