top of page

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé
Sociální začleňování
Výzva 03_22_017 v rámci OP Zaměstnanost + 

p.motive20123519354.jpg
825x410-uploads-articles-432-images-kisrhzl_shutterstock_1046424217.jpeg
720x400.jpeg

​​Očekávaným přínosem výzvy bude podpora zachování bezpečné péče o dítě v domácím prostředí vlastní rodiny nebo rodiny náhradní, při zachování maximální autonomie rodiny. Výzva dále směřuje k podpoře mladých lidí žijících v ústavní péči nebo náhradní rodinné péči při náročném vstupu do samostatného života, s ohledem na jejich individuální možnosti a potřeby, životní situaci a s cílem převzetí

zodpovědnosti za vlastní budoucnost.

Příjem žádostí: 24.8.2022 - 8.12.2023

Kdo může o dotaci požádat? 

 • Nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace

 • Městské části hl. m. Prahy 

 • Organizace zřizované městskými částmi hl. m. Prahy

 • Organizace zřizované hl. m. Prahou

 • Dobrovolné svazky obcí 

 • Obce

 • Organizace zřizované kraji nebo obcemi

 • Poskytovatelé sociálních služeb 

Typy podporovaných aktivit:

I. Podpora služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny

A) Přímá práce s rodinou ve specifické situaci

 • podpora rodin s omezenou kapacitou péče – rodiče, kteří se starají o osobu se zdravotním postižením, rodiče samoživitelé

 • podpora rodin v akutní krizové situaci

B) Rozvoj kvality a dostupnosti služeb místních aktérů při přímé práci s cílovou skupinou včetně povinného pilotního odzkoušení a následného vyhodnocení

 • zavádění nových programů, přístupů a metod ve stávajících terénních a ambulantních službách, se zřetelem na zajištění práv cílových skupin

II. Podpora služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území

 • vytváření nástrojů/metodik pro identifikaci a vyhledávání ohrožených dětí v multidisciplinárních týmech včetně jejich praktického ověření s cílem včasné podpory a pomoci dítěti a rodině a zachování bezpečného rodinného prostředí dítěte

 • propojení a koordinace aktérů z různých oblastí, včetně škol, bydlení, finančního hospodaření, bezpečí, zdraví, materiálního zabezpečení, chování a jednání apod.

III. Definice a plánování služeb pro děti a rodiny na místní úrovni, rozvoj sociální práce na obci na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí

 • zmapování místní sítě služeb ve prospěch rodin a dětí, návaznost na vymezení potřeb dětí a rodiny, odpovědná identifikace „bílých míst“ sítě

 • plánování služeb krátkodobého i dlouhodobého charakteru směřujících ke kontinuální a komplexní podpoře rodin s ohledem na vývoj jejich situace

IV. Rozvoj náhradní rodinné péče na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

 • cílené kampaně a pobídky pro náhradní rodiny – pomoc s vyhledáním vhodného bydlení (např. pro náhradní rodinu vícečetné sourozenecké skupiny), umístěním dítěte svěřeného do NRP ve školce či škole, tvorba a pilotní ověření různých nástrojů/podpůrných mechanismů s ohledem na individuální potřeby náhradních rodin a situaci v lokalitě, či další benefity pro náhradní rodiny

V. Přímá práce s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu

 • programy tranzitní péče, tj. podpora dítěte v situaci, kdy dochází ke změně prostředí - umístění do ústavní výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc atd.

 • programy zaměřené na práci s biologickou rodinou při provázení fází odebírání dítěte, nebo fází návratu dítěte do rodiny

VI. Podpora aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života

 • programy přípravy mladého člověka opouštějícího náhradní typy péče (průběžný proces – jeho plánování), dlouhodobé kontinuální individuální plány podpory

 • podpora nácvikové činnosti vedoucí k samostatnosti po odchodu z ústavní péče

 • tvorba nástrojů pro vyhodnocení kapacit, zdrojů a potřeb mladého dospělého a možných zdrojů podpory v komunitě

Závazné podmínky pro žadatele: 

a) Podpora participace dětí, rodin a mladých dospělých v procesech, které se jich týkají:

• aktivní zapojení dětí, rodin a mladých dospělých do rozhodování o vlastní situaci, hledání řešení, míra odpovědnosti, motivace a aktivizace členů rodiny k udržení změny a pozitivního vývoje ve směřování rodiny

• podpora programů na zapojování dětí do procesů, které se jich týkají, a to na všech úrovních – škola, komunita, služby, SPOD, soudnictví apod.

b) Podpora multidisciplinární spolupráce:

• identifikace místních aktérů – libovolné šíře, nebo tematicky zaměřené podle potřeb dětí, rodin a mladých dospělých v daném místě

• definování cíle ve prospěch komunity, sladění přístupů směrem k zachování nejlepšího zájmu dítěte a integrity rodiny

Míra podpory?

Celková alokace: 450 000 000 Kč

Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč

Maximální výše podpory:  10 000 000 Kč

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místo realizace je celá ČR a EU

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2027)

V rámci výzvy není možné podpořit: 

 • Mzdové příspěvky

 • Komunitní plánování sociálních služeb

 • Rozvoj služeb poskytovaných pobytovou formou: pobytové sociální služby, ústavní zařízení v resortu školství, ústavní zařízení v resortu zdravotnictví

 • Projekty zaměřené výhradně na vzdělávání odborných pracovníků.

V návaznosti na aktivity nebudou podporovány základní činnosti u následujících sociálních služeb:

 

 • Azylové domy

 • Domy na půl cesty

 • Intervenční centra

 • Podpora samostatného bydlení

 • Osobní asistence

 • Sociální rehabilitace

 • Sociálně terapeutické dílny

Rádi za Vás vyřídíme podání žádosti o dotaci a postaráme se případně i o celou administraci projektu. Vše od A do Z si rádi vezmeme na starost za Vás. Neváhejte nás kontaktovat. 

bottom of page