top of page

Age management
Budoucnost práce 

Výzva 03_22_035 v rámci OP Zaměstnanost + 

stažený soubor.jpeg
stažený soubor.png
images.jpeg

 

Příjem žádostí: 24.10.2022 - 23.3.2023 (nejde o rychlost) 

Kdo může žádat? 

 • Obchodní korporace

  • Obchodní společnosti

  • Družstva

 • Státní podnik 

Podporované aktivity: 

 • Age management audit, analýza současného stavu v personálním řízení

 • Vzdělávací aktivity v oblasti age managementu pro zaměstnavatele a zaměstnance, aktivity zaměřené na koučink a mentoring v oblasti age managementu, poradenství a konzultace při zavádění konceptu age managementu do firemní praxe.

 • Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu ve společnosti 

 • Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů zaměřených na age management, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů

 • Profesní vzdělávání vyplývající ze zjištěných potřeb v souvislosti s age managementem

 • Využití nástrojů pro hodnocení pracovní schopnosti a strategií v oblasti lidských zdrojů

 • Identifikace pracovního a profesního chování se zaměřením na pracovní preference, motivaci, postoje, styl práce a způsob interakce s ostatními lidmi (týmová práce); identifikace aktuálního pracovního potenciálu

 • Preventivní kroky pro udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců všech generací  

 • Motivační poradenství, bilanční diagnostika, individuální koučování

 • Aktivity zaměřené na generační výměnu a zohledňující specifika jednotlivých generací na pracovišti, věkovou diverzitu, podporu mezigenerační spolupráce

 • Zavádění opatření v ergonomii práce a pracovních podmínek, podpora fyzické kondice a péče o zdraví zaměstnanců, ergonomický audit

 • Aktivity zaměřené na sdílení dobré praxe v oblasti age managementu

 • Vzdělávací aktivity v oblasti metod učících se organizací, zavádění principů učící se organizace do praxe

 • Aktivity na podporu flexibility, adaptability

!! V rozpočtu projektu výdaje na aktivitu související s koučováním/mentorováním nesmí překročit 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu !! 

!! V rozpočtu projektu výdaje na aktivitu související s profesním vzděláváním nesmí překročit 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu !!

 

!! V rozpočtu projektu výdaje na nákup ergonomických pomůcek nesmí překročit 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu !! 

Míra podpory a jiná specifika: 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč, maximální výše 7 000 000 Kč

Podíl žadatele: 23,265 %. 

Místo realizace: celá ČR a EU. 

Maximální délka projektu: 3 roky (36 měsíců).

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2026.

Firmy ve výzvě 079 OPZ+ nejsou v této výzvě oprávněnými žadateli. 

bottom of page