top of page

Integrované územní investice
Sociální začleňování

Výzva 03_22_033 v rámci OP Zaměstnanost + 

stažený soubor (1).jpeg
images.jpeg
stažený soubor.jpeg

Příjem žádostí: 17.10.2022 - 5.5.2023

Kdo může o dotaci žádat? 

 • Nestátní neziskové organizace

  • spolky

  • obecně prospěšné organizace

  • ústavy

  • nadace

  • církevní právnické osoby (pouze pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí)

 • Obce

 • Organizace zřizované obcemi

 • Organizacemi zřizované kraji

 • Dobrovolné svazky obcí

 • Poskytovatelé sociálních služeb

Podporované aktivity:

1) Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku prostřednictvím podpory „Asistenta prevence kriminality“ - oprávněným žadatelem pouze obec

2) Podpora sociální práce na obcích a podpora sociálního/dostupného/podporovaného bydlení nebo krizového bydlení

 • zavedení či posílení sociální práce na obcích

 • rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného bydlení nebo krizového bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví lokalit a bezdomovectví

 !! podpora není určena na investice do sociálního bydlení (rekonstrukce, modernizace), na vybavení bytů (umyvadlo, sprcha, vana, WC, kuchyňská linka, varná deska, trouba apod.), na opravy a údržbu, na nájemné a kauce atd. !! 

3) Dluhové poradenství

 • zpracování a podávání insolvenčních návrhů/podání návrhů na oddlužení

 • proces mapování dluhů, sestavení rodinných rozpočtů

 • aktivity vedoucí k řešení exekucí

 • zvyšování kompetencí cílové skupiny v oblasti práce s dluhy, a to formou individuální přímé práce s cílovou skupinou, individuální modelace života s dluhy a bez dluhů

!! nebudou podporovány skupinové workshopy/kurzy/přednášky, v této aktivitě se nesmí jednat o anonymní osoby !!

4) Sociální služby

 • odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením atd.)

 • terénní programy (pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné)

 • služby následné péče

 • odlehčovací služby

 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • kontaktní centra

 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 • noclehárny

 • chráněné bydlení 

 • nízkoprahová denní centra

5) Podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, podpora komunitních center

 • kulturní/ multikulturní aktivity realizované „samosprávně“

 • výchovně/ vzdělávací a edukační aktivity pro cílové skupiny a pro laickou i odbornou veřejnost 

 • aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ vzniklých na základě zplnomocňujících metod práce směřujících k řešení místních problémů

 • environmentální aktivity

 • aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnost

 • komunitní projekty/aktivity propojující lidi s obdobnými problémy

!! nebudou podpořeny komerční zpoplatněné služby zaměřené na hlídání a vyzvedávání dětí a péči o domácnost, aktivity realizované pro žáky na školách, univerzity třetího věku, výchova k občanství !!​

6) Podpora neformální a sdílené péče

 • doprovázení, edukace, poradenství, terapie, asistence a duchovní podpora pro rodinné příslušníky a další blízké a pečující osoby

 • podpora paliativní/hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klienta

7) Homesharing

 • sdílená péče prostřednictvím systému podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra

8) Programy na podporu integrace imigrantů a cizinců

 • výuka češtiny nad úroveň A1, která by cizincům umožnila aktivní uplatnění ve společnosti a na trhu práce

 • podpora vedoucí k ekonomické a sociální soběstačnosti osob

 • podpora aktivit zaměřených na seznamování cizinců s právy a povinnostmi obyvatel ČR

 • podpora obcí v oblasti integrace cizinců na lokální úrovni

9) Programy pro osoby v/po výkonu trestu

 • podpora sociálních kompetencí, svépomocné skupiny, peer programy jako nástroj k řešení situace CS při začlenění do společnosti a předcházení sociálního vyloučení a recidivy

 • pomoc při zajištění bydlení a dalších základních materiálních potřeb, resocializační a probační programy

10) Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách

 • aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi, osoby závislé na návykových látkách či procesech a na dalších rizikových formách chování, osoby s duální diagnózou včetně programů pro jejich rodinné příslušníky a osoby blízké

11) Programy na podporu ohrožených rodin a posilování rodinných vazeb

 • podpora ohrožených dětí a rodin v nepříznivé sociální situaci

 • programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní programy na podporu rodiny

12) Programy pro osoby s duševním onemocněním

 • aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči

 

Podporované aktivity pro jednotlivé metropolitní oblasti a aglomerace jsou vymezeny na základě schválených projektových námětů. Žadatelé mohou v rámci jednotlivých území nositelů ITI předkládat žádosti o podporu pouze na aktivity uvedené ve výčtu pro dané území.

Brněnská metropolitní oblast - sociální služby, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, dluhové poradenství, podpora neformální a sdílené péče se zaměřením na domácí hospicovou péči, podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, podpora komunitních center, programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách

 

Českobudějovická aglomerace  - homesharing

 

Jihlavská aglomerace - sociální služby, odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, dluhové poradenství

 

Karlovarská aglomerace - podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, podpora komunitních center

Liberecko-jablonecká aglomerace - asistent prevence kriminality/domovník, podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, podpora komunitních center, programy pro osoby s duševním onemocněním

 

Mladoboleslavská aglomerace - sociální služby, odlehčovací služby, terénní programy, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, asistent prevence kriminality/domovník, dluhové poradenství, programy pro osoby v/po výkonu trestu, programy na podporu integrace imigrantů a cizinců, podpora sociální práce na obcích včetně podpory sociálního bydlení, programy na podporu ohrožených rodin

 

Olomoucká aglomerace  - sociální služby, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra, dluhové poradenství, programy na podporu ohrožených rodin, podpora sociálního bydlení, podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, podpora komunitních center

 

Ostravská metropolitní oblast -sociální služby, chráněné bydlení, dluhové poradenství, programy pro osoby s duševním onemocněním

 

Plzeňská aglomerace - podpora neformální a sdílené péče, programy na podporu integrace imigrantů a cizinců, podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center, podpora komunitních center, programy na podporu ohrožených rodin

 

Ústecko-chomutovská aglomerace - dluhové poradenství

Velikost projektu a výše dotace: 

Minimální výše dotace je 2 000 000 Kč, maximální 25 000 000 Kč. 

 

 

Místo realizace: celá ČR a EU.

Maximální délka projektu: 36 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2026.

bottom of page