Světelné znečištění - výzva č. 6 2018

Cílem programu je snížit světelné znečištění a dosáhnout tak úspory energie v obcích, které spadají do chráněné krajinné oblasti a jejichž počet obyvatel je nižší než sto tisíc.

Singapore
Skyscrapers Above Times Square at Dawn
Lightbulbs

Účelem programu je podpořit rekonstrukci, případně úpravu soustavy veřejného osvětlení v obcích ležících na území CHKO a zároveň s počtem obyvatel pod sto tisíc. 

Základní fakta programu

Příjem žádostí probíhá od 1.9.2018 do 31.10.2018​.

Přijemcem dotace můžou být obce a městské části; příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí; obchodní korporace se 100%  podílem obce nebo městské části. 

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo životního prostředí

Projekty musí být realizovány na území ČR v rámci CHKO s počtem obyvatel menším než 100 tisíc. 

Každý žadatel je oprávněn zaslat pouze jednu žádost

Přijemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu 5-ti let od ukončení projektu. 

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Pro výzvu je alokováno celkem 30 mil. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt je 2 mil. Kč.

Maximální míra podpory za celý projekt je 50%

Podporované aktivity

Rekonstrukce nebo úprava veřejného osvětlení za účelem úspory energie a snížení světelného znečištění. 

Způsobilé výdaje​

Jedná se o výdaje projektu zakládající nárok na čerpání podpory. Tyto výdaje musí být vzniklé a uhrazené v období realizace projektu (tj. po zahájení projektu a před dokončením projektu), nejdříve však po dni podání žádosti, s výjimkou výdajů na projektovou přípravu, které mohou být uznány jako způsobilé i v případě, že vznikly a byly uhrazeny před datem podání žádosti.

Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

 

Způsobilé výdaje na projektovou přípravu a ověření - maximální výše podpory na tato opatření je 50 % ze souvisejících způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč.:

- výdaje na zpracování energetického posudku či auditu;

- výdaje na zpracování projektové dokumentace;

- výdaje na revizní zprávy, technický dozor apod.;

- výdaje na zpracování protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací

 

Způsobilé výdaje přímo související s realizací podporované aktivity:

- výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek (sloup, výložník apod.);

- výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na nově vybudovaný nosný prvek (sloup, výložník apod.), který je do soustavy veřejného osvětlení doplněn z důvodu zajištění požadované rovnoměrnosti osvětlení;

- výdaje na výměnu či instalaci kabeláže od připojovací svorkovnice svítidla k měněnému či nově instalovanému svítidlu;

- výdaje na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení (pouze v případě, pokud jsou současně měněna i svítidla);

- rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení včetně elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí (pouze v případě, pokud jsou současně měněna i svítidla);

- výdaje na pronájem montážní plošiny;

- výdaje na nastavení a seřízení řídicích prvků soustavy veřejného osvětlení.

Ostatní výdaje, které nejsou uvedeny výše, jsou považovány za nezpůsobilé:

- výdaje na přesun hmot a materiálu;

- výdaje na konstrukční prvky (sloupy, výložníky, závěsy apod.);

- výdaje na kabeláž v zemi a ve vzduchu;

- výdaje na výkopové práce;

- výdaje na úpravu okolí;

- výdaje na dopravní a jiné značení;

- výdaje na zábor veřejné komunikace;

- výdaje na zpracování, podání a administraci Žádosti;

- výdaje na zajištění výběrového řízení;

- další nepřímé a režijní výdaje (např. zajištění finančních prostředků, pojištění, právní a účetní služby, úroky, sankce, penále).

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na příslušný úřad - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat  - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás s poskytovatelem dotace - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči poskytovateli 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.​​