Nemovitosti - výzva III

Program Nemovitosti má v plánu přispět na projekty malých a středních podniků částkou 3,9 mld. Kč a to do roku 2020. Hlavním cílem programu Nemovitosti je pak usnadňovat malým a středním podnikatelům rekonstrukce zastaralých a nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností. 

Účelem výzvy je usnadnit malým a středním podnikatelům modernizaci či nahrazení zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provozování podporovaných ekonomických činností. Cílem je zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu.

Základní fakta programu

Příjem žádostí probíhá od 22.10.2018 do 22.5.2019​.

Přijemci dotací jsou malé a střední s vlastnickými právy k nemovitosti.

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílovým územím je Česká republika mimo NUTS 2 Praha

MSP po ukončení realizace projektu musí být uživatelem zrekonstruované nemovitosti.

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory je 30 mil. Kč.

Dotace bude odvozena od velikosti podniku:

Malý podnik          (do 49 zaměstnanců)              45 % ze způsobilých výdajů​

Střední podnik       (50 - 249 zaměstnanců)          35 % ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity

Rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu.

Způsobilé výdaje​

Mezi uznatelné výdaje se řadí:

Odstranění nevyužitých staveb (náklady na demilice staveb nezbytně nutné k realizaci projektu)

Inženýrské sítě a účelové komunikace (pořízení inženýrských sítí a účelových komunikací a jejich rekonstrukce)

Úprava pozemků (příprava pozemků pro výstavbu)

Projekční činnost ve výstavbě (externě nakupované služby projektantů či jiných expertů při tvorbě dokumentace ve všech fázích projektu)

Inženýrská činnost (činnost autorizovaných architektů, inženýrů a techniků)

Rekonstrukce/modernizace staveb (zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů/rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku)

Z výzvy nelze financovat pořízenín nových technologií, výstavba objektu realizovaná jako novostavba, stavba nesmí být realizovaná na pozemcích zapsaných v zemědělském půdním fondu a nelze ji využít na odstranění ekologických zátěží na nemovitostech zahrnutých do projektu.

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.