Dotace na výstavbu,  nákup či rekonstrukci zařízení pro provoz dětské skupiny

Výzva Národního plánu obnovy je zaměřená na vybudování vyšší kapacity míst pro předškolní vzdělávání.

Podpořeny budou jak rekonstrukce stávajících budov při vzniku nových míst, tak výstavba a nákup budov nových včetně pozemků.

mateřská školka
budova exteriéru
školka

Dotace je určena pro:

 • Kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městskou část d

 • Dobrovolný svazek obcí 

 • Příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku 

 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl

 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)

 • Veřejnoprávní VŠ dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

 • Ústavy Akademie věd

 • Veřejné výzkumné instituce zapsané v Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

Výše podpory:

 • 85% , minimální výše podpory je stan​ovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory je 30 mil. Kč.

 • U projektu většího rozsahu lze využít platební model modifikované ex-ante, zajistit splatnost faktur u dodavatele do 60 dnů a předkládat postupně žádosti o platbu na ministerstvo, kdy budou peníze do 60 dnů poukázány na účet příjemce.

Zahájení příjmu žádostí:

 • 1.1.2022

 • Do výzvy mohou vstoupit i již zahájené stavby pokud datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu nastal po 1.2.2020

Udržitelnost= doba kdy je nutné objekt využívat k provozu zařízení pro péči pro děti v dětských skupinách je stanovena na dobu 5 let. 

Nabízíme Vám

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MPSV - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

 • Pomůžeme vám uzavřít s MPSV smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPSV - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPSV - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPSV 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni