Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 10. 2020,ukončení příjmu  15. 2. 2021 (Vyhlášení výsledků se předpokládá v říjnu 2021)

deti-skola-clanokW.jpg
Technologie ve škole
deti.jpg

Vymezení oprávněných žadatelů :

  • Hlavní město Praha a městské části 

  • Mateřské, základní a střední školy na území hl. m. Prahy

  •  Základní a střední speciální školy 

 

Výše způsobilých výdajů: 0,6 mil. Kč - 2 mil. Kč na školu pro aktivity A,B (spolufinancování žadatelem 10%)

                                     0,6 mil. Kč - 1 mil. Kč na školu pro aktivity C (spolufinancování žadatelem 10%)

V případě, že se jedná o školy sloučené s mateřskou, základní nebo střední školou, limit se počítá zvlášť! 

A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol - podporované aktivity

 

  • Mateřské školy : vybavení tříd a nákup výukových pomůcek se zaměřením na EVVO (včetně venkovních učeben), rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních tříd), stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, zajištění bezpečnosti prostor pro pobyt dětí mladších tří let v mateřské škole, fyzická dostupnost a bezbariérovost včetně kompenzačních pomůcek

  • Základní školy a speciální základní školy: odborné učebny pro rozvoj kompetencí v komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, rozvoj čtenářské gramotnosti (včetně celoročních venkovních učeben), bezbariérovost škol, rozvoj polytechnických dovedností tj. stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk

B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol- podporované aktivity
  • Střední školy a střední speciální školy: odborné učebny pro rozvoj kompetencí v komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, rozvoj čtenářské gramotnosti (včetně celoročních venkovních učeben), bezbariérovost škol, rozvoj polytechnických dovedností tj. stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk

C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách
  • podporovány budou stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem  např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, hudebních či jiných kulturních aktivit

 

Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP.