top of page

Program Marketing

výzva IV

Dotace v rozsahu 200 tis. – 4 mil. Kč (50 % z celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku) je určena pro usnadnění vstupu malých a středních podniků na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích a na služby zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.

Jedná se o průběžnou výzvu, tzn. že záleží na pořadí. 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2019                                     Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2019

Pro koho je podpora určena?

  • Malé a střední podniky splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

 

Jaké výdaje lze podpořit?

  • Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí (max. 10 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím, připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu, vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku

  • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem

  • Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav: propagační materiály v tištěné formě, propagační materiály v elektronické formě
    a inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku

 

Jaká jsou omezení?

  • Projekt musí být realizován na území ČR (mimo hl. města Prahy)

  • Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

bottom of page