Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 11. 2020, ukončení příjmu žádostí 15. 3. 2021, Vyhlášení výsledků se předpokládá v srpnu 2021

Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Hlavní město Praha  

 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou

 • Nestátní neziskové organizace

 • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace

Výše způsobilých výdajů minimální 0,5 mil. Kč - 20 mil. Kč, míra spolufinancování 10% 

A: Zařízení péče o děti – dětské skupiny 

 • Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. 

 •  Podporovány jsou stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb.

 • V případě stavby zcela nového objektu je podmínkou zřízení dětské skupiny výhradně pro děti do 3 let

 • Pro projekty s celkovými způsobilými náklady překračujícími 10 mil. Kč dále platí, že musí zřídit zařízení s celodenním provozem a kapacitou minimálně 10 nových míst.

 • Lze podpořit i stávající zařízení provozovaná na základě živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. za podmínky, že v průběhu realizace projektu dojde k transformaci na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

B: Mateřské školy - vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách (s cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let) 

 

 • Podporováno je vytvoření nových tříd ve stávajících mateřských školách formou přístavby, nástavby, stavebních úprav 

 • Podporovány budou i přístavby, nástavby či stavební úpravy objektů, které jsou např. ve vlastnictví školy či města a které nejsou stavebně propojeny se stávající budovou mateřské školy. Musí vzniknout „detašované“ pracoviště stávající mateřské školy (stejné RED IZO).

Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP.

© 2017-2020 by ​Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  | IČ: 05011761 | C 37418 vedená u Městského soudu v Praze