top of page

Technologie

výzva č. X

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Drone Over the Mountains
iPhone
Glowing Keyboard

Základní fakta dotace

 • Žádat mohou pouze malé a střední podniky.

 • Zahájení příjmu žádostí je 23.9.2019.

 • Ukončení příjmu žádostí je 16.12.2019.

 • Nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu je do 31.12.2022

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl.m. Praha.

 • Každý žadatel je oprávněn předpožit pouze jeden projekt.

 • Jedná se o průběžnou výzvu tj. záleží na pořadí podání jednotlivých výzev.

Výše podpory

 • Míra podpory je 45% způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% zp.výdajů pro střední podniky. 

 • Minimální dotace na jeden projekt je 1 mil. Kč, maximální pak 40 mil. Kč

 • Celková plánovaná alokace je ve výši 1 000 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software; do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware; uvedený dlouhodobý majetek nesmí být před realizací projektu předmětem odpisů.

 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.

Nabízíme Vám

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

 • Pomůžeme vám uzavřít smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat  - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás s poskytovatelem dotace - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči poskytovateli 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

bottom of page