top of page

Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny
Sociální začleňování

Výzva 03_22_099 v rámci OP Zaměstnanost + 

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování osob z Ukrajiny, která souvisí s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o podporu zranitelných osob a skupin osob z důvodu odlišného sociokulturního prostředí vstoupivších na území České republiky v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině.

FM_VSE-vyuka01.jpeg
stažený soubor.jpeg
058-03-ukrajinci_NEW_HN-Lukas_Biba.jpeg

Příjem žádostí: 20.10.2022 - 28.11.2022

Oprávnění žadatelé: 

 • Nestátní neziskové organizace 

  • Obecně prospěšné společnosti

  • Spolky

  • Církevní právnické osoby

  • Ústavy

  • Nadace 

 • Poskytovatelé sociálních služeb

 • Místní akční skupiny (MAS)

  • Obecně prospěšné společnosti

  • Spolky

  • Ústavy

  • Zájmová sdružení právnických osob 

 

Podporované aktivity: 

1) Poskytnutí sociálních služeb občanům Ukrajiny

 • náklady sociálních služeb souvisejících s poskytováním či zajištěním pomoci či péče pro osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací

 • nebudou podporovány - azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny

2) Koordinace a poskytnutí podpory a pomoci pro řešení komplexní nepříznivé sociální situace uprchlíků a jejich rodin

 • zajištění pozice lokálního koordinátora aktivit a aktérů v území

 • seznamování s používáním českého jazyka v běžné komunikační rovině pro Ukrajince bez věkového omezení

 • distribuce potravinové a materiální pomoci

 • adaptace, začleňování, sociokulturní orientace

 • poskytování terapeutické a poradenské podpory včetně krizové intervence

 • zprostředkování přístupu ke službám zaměřených na orientaci na trhu práce

 • péče o rodinu a děti

 • prevence rozvoje ohrožených osob 

Výzva nebude podporovat aktivity a s nimi související výdaje hrazené z jiných dotačních titulů nebo veřejných zdrojů – nesmí dojít k duplicitnímu financování aktivit (např. dotační titul financovaný z podpory organizace UNICEF, dotační řízení MPSV včetně mimořádných řízení na podporu sociálních služeb, dotační tituly MŠMT, včetně OP JAK a NPO).

Míra podpory a další specifika: 

Celková alokace 200 000 000 Kč

Minimální výše: 1 000 000 Kč

Maximální výše: 10 000 000 Kč

Místo realizace: celá ČR a EU. 

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24 měsíců.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2025.

bottom of page