top of page

Cílem programu je zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě program přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Program rozvoje venkova - zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Traktory zaparkovaná v Crop Field
Zemědělství
Zblízka kukuřičné pole

Základní fakta programu

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo zemědělství.

Projekt lze realizovat pouze na území ČR, mimo Prahu.

Na jeden záměr může žadatel předložit jen jednu žádost o dotaci.

Kdo může žádat o dotaci

Záměr a)
Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.
Záměr b)
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
nebo
výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
nebo
zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), který je velkým podnikem a jehož podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci činil 45 % a více.

Záměr d)
Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,
nebo
výrobce krmiv, který je velkým podnikem. Podpořit lze výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že výrobce potravin nebo krmiv je zároveň veden v Evidenci zemědělského podnikatele, jeho podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období k datu podání Žádosti o dotaci musí činit méně než 45 %.

Kdo nemůže žádat o dotaci

- organizace producentů (uznaná podle článku 152 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
- sdružení organizací producentů (uznané podle čl. 156 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)
- mezioborová organizace (uznaná podle článku 157 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění)

Výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 30 000 000 Kč včetně u záměrů a) a b), do 75 000 000 Kč včetně u záměru d).

Příspěvek EZFRV činí u záměru b) 49,5 % veřejných zdrojů, u záměru a) a d) 0 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí u záměru b) 50,5 % veřejných zdrojů, u záměru a) a d) 100 % veřejných zdrojů.

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 a 82 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

Způsobilé výdaje​

- pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů)
- výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
- investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
- investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen), investice související s tvorbou e-shopů a internetových stránek (počítačový hardware a software), dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Nabízíme Vám

Podáme za vás žádost o dotaci na MZ a pomůžeme vám získat přístup do Portálu farmáře.

Pomůžeme vám uzavřít s MZ smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MZ - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MZ - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MZ 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

​Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt.

bottom of page