top of page

Cílem programu jsou investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, pořízení mobilních strojů, či nádrže na zadržení srážkové vody ze střech, jakožto doplňkového zdroje vody.

Program rozvoje venkova - investice do zemědělských podniků

Bee
Wheat Field
Combine Harvester on Field

Základní fakta programu

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo zemědělství.

Projekt lze realizovat pouze na území ČR, mimo Prahu.

Projekty se dělí podle velikosti, výměry obhospodařované půdy. Na jeden záměr může žadatel předložit jen jednu žádost o dotaci.

Kdo může žádat o dotaci

Zemědělský podnikatel- fyzická nebo právnická osoba podnikající v souladu se zákonem č.252/1997 sb.

Kdo nemůže žádat o dotaci

Státní příspěvková organizace

Organizace producentů

Sdružení organizací producentů

Mezioborová organizace

Výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Tato míra podpory může být navýšena:
- o 5 % pro mladé začínající zemědělce, jak jsou definováni v kapitole 3. Definice žadatele/příjemce dotace,
- o 5 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství podle § 6 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě.

K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.

Míra podpory může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 250 000 Kč a maximálně 75 000 000 Kč, v případě skleníků 50 000 000 Kč.

Příspěvek ČR činí 100 % veřejných výdajů.

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 a 82 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

Podporované aktivity

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

Záměr a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba (prasata, drůbež, ovce, kozy)
Záměr b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
Záměr i) projekty do 75 000 000 Kč; Prasata
Záměr j) projekty do 75 000 000 Kč; Drůbež
Záměr l) projekty do 75 000 000 Kč; Rostlinná výroba
(ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
Záměr m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Vinná réva
Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva

Způsobilé výdaje​

A) investice pro živočišnou výrobu (podpora se týká prasat,drůbeže, ovcí a koz)::

- výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování,
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku3,
- pořízení technologií pro živočišnou výrobu,

B) investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (podpora se týká ovoce, zeleniny včetně brambor, chmele a vinné révy):

- výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení, apod.) rostlinné produkce včetně technologií na čištění technologických vod,
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu,
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů,
- tyto investice do Nové výsadby révy vinné4:
o výstavba nosných konstrukcí
o pořízení sadbového materiálu
- výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů,
- výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií - dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele,

C) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

D) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže,

E) retenční nádrže - výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce retenčních nádrží, které jsou projektovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2415 Suché nádrže.

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b)

F) Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu:

- dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta,

- konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení.

G) Mobilní oplocení

Nabízíme Vám

Podáme za vás žádost o dotaci na MZ a pomůžeme vám získat přístup do Portálu farmáře.

Pomůžeme vám uzavřít s MZ smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MZ - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MZ - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MZ 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt.

bottom of page