top of page

Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách
Sociální začleňování
Výzva 03_22_018 v rámci OP Zaměstnanost + 

images.jpeg
b47e27a7-9526-4077-ae60-7977fb4a2ce2.jpeg
socialne-vyloucene-lokality_denik-320-16x9.jpeg

​​Výzva je zaměřená na podporu obcí, které na svém území aktivně řeší problematiku sociálního vyloučení zejména v oblasti sociálně vyloučených lokalit a dále obcí zapojených do koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení prostřednictvím tzv. Plánů sociálního začleňování.

Příjem žádostí: 29.8.2022 - 8.12.2023

Kdo může o dotaci požádat? 

a) nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, nadace) 

b) obce

c) městské části hl. m. Prahy

d) příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi

e) příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy

f) dobrovolné svazky obcí

g) poskytovatelé sociálních služeb

h) poskytovatelé zdravotních služeb - pouze pro aktivitu č. 7

i) vysoké školy - pouze pro aktivitu č. 7

Typy podporovaných aktivit:

Podporovány jsou aktivity, které mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na příčiny problémů cílové skupiny, které spočívající především v přímé práci s cílovou skupinou. Aktivity je možné v jednom projektu vzájemně kombinovat tak, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny, které musí být v projektu zmapovány.

1) Podpora komunitní práce

 • zajištění podpory komunitní práce spočívající v přímé podpoře cílové skupiny/komunity a posílení tak schopnosti osob žijících v komunitě/náležících k dané skupině společně zvládat/ovlivňovat znevýhodňující a obtížné interakce tím, že získají větší míru kontroly nad okolnostmi svého života

2) Podpora sociálních služeb - pouze pro žadatele typu g) poskytovatelé sociálních služeb

 • podporovány budou takové druhy sociálních služeb, zejména služby sociální prevence a odborné sociální poradenství, které mají dopad na vymezené cílové skupiny a zaměřují se na zapojení osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti

3) Podpora ohrožených rodin s dětmi - pouze pro žadatele typu g) poskytovatelé sociálních služeb

 • budování přirozených a neformálních vazeb osob pečujících o dítě

 • aktivizaci vlastních sil rodiny při řešení a zvládání situace spojené s rizikem ohrožení dítěte

 • programy zaměřené na práci s biologickou rodinou při provázení fází odebírání dítěte

 • aktivity terapeutické a psychologické podpory a krizové intervence

4) Podpora prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku a podpora služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené - pouze pro žadatele typu b) obce

 • aktivita je zaměřena na podporu „Asistenta prevence kriminality“

5) Podpora řešení dluhové problematiky

 • zpracování a podávání insolvenčních návrhů/podání návrhů na oddlužení

 • proces mapování dluhů, sestavení rodinných rozpočtů

 • aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů

6) Podpora zaměstnatelnosti osob

 • aktivita je zaměřena na osoby nejvíce ohrožené na trhu práce, osoby s kumulací více znevýhodnění, které mají dopad na jejich uplatnění na volném trhu práce a musí tak překonávat vícečetné bariéry při vstupu na trh práce

7) Podpora prevence zdraví

 • preventivní programy/aktivity v oblasti podpory zdraví osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách

8) Podpora participativních metod práce s cílovou skupinou - doplňková aktivita (musí být kombinována s aktivitou 1-7)

 • rozvoj a podpora inovativních nápadů a přístupů v komunitě

 • podpory vzdělávacích aktivit přispívajících k boji s diskriminací

9) Podpora programů zaměřených na boj s diskriminací - doplňková aktivita (musí být kombinována s aktivitou 1-7)

 • podpora aktivit zaměřených na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace

Míra podpory?

Celková alokace: 900 000 000 Kč

Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč

Maximální výše podpory: 15 000 000 Kč

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místo realizace je celá ČR a EU

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2026)

Rádi za Vás vyřídíme podání žádosti o dotaci a postaráme se případně i o celou administraci projektu. Vše od A do Z si rádi vezmeme na starost za Vás. Neváhejte nás kontaktovat. 

bottom of page