top of page

Podpora sociálního podnikání
Sociální začleňování
Výzva 03_22_024 v rámci OP Zaměstnanost + 

stažený soubor.jpeg
shutterstock-1935729181.jpeg
images.jpeg

Cílem této výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce. S vytvořením pracovního místa je spjato poskytování integrační podpory, která by pracovníkům z řad znevýhodněných skupin osob měla pomoci při adaptaci na dané pracovní pozici a v jejich dalším osobním i profesním rozvoji.

Příjem žádostí: 20.9.2022 - 20.10.2023

Oprávnění žadatelé: 

1) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) - pouze pro aktivitu A

2) obchodní korporace - pouze pro aktivitu A

• veřejná obchodní společnost

• komanditní společnost

• společnost s ručením omezeným

• akciová společnost 

• evropská společnost

• evropské hospodářské zájmové sdružení

• družstva

3) nestátní neziskové organizace - pouze pro aktivitu A

• obecně prospěšné společnosti

• ústavy 

• církevní právnické osoby 

• spolky

4) sociální podnik - pouze pro aktivitu B

Podporované aktivity:

A) vznik nového sociálního podniku

 • podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu

 • nově zřízená živnost již existujícího subjektu

 • nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání již existujícího subjektu 

 • nový produkt či služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění již existujícího subjektu

 • zřízení nové provozovny již existujícího subjektu poskytující stávající službu

B) Rozvoj podnikatelských aktivit již existujícího sociálního podniku

 • nově zřízená živnost subjektu již existujícího

 • nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání

 • nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění

 • zřízení nové provozovny

 • rozšíření prostorové kapacity podniku

 • zavádění nových technologií výroby

Cílové skupiny: 

 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 • osoby se zdravotním postižením

 • osoby s duševním onemocněním

 • osoby ve nebo po výkonu trestu

 • mladí lidé bez praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně)

 • neformální pečující

 • osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení

 • osoby pečující o malé děti

 • osoby ve věku 55 a více let

 • osoby ohrožené závislostmi

 • migranti a azylanti

Výše podpory:

 • celková alokace: 350 000 000 Kč

 • minimální výše podpory: 1 000 000 Kč

 • maximální výše podpory: 4 500 000 Kč

76,735 % EU / 0 % státní rozpočet / 23,265 % žadatel

Další specifika: 

 • sociální podnik = podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30 % zaměstnanců

 • maximální délka projektu je 24 měsíců (nejzazší datum ukončení realizace je 30.6.2026)  

 • místo realizace: celá ČR a EU

​​

bottom of page