top of page

Podpora pečujících osob a sdílené péče
Sociální začleňování 

Výzva 03_22_014 v rámci OP Zaměstnanost +

Starší muži hrají šachy
Starý a Mladý
Kontrola krevní tlak

Cílem výzvy je přispět k podpoře neformálních pečujících osob a blízkého okolí osoby na péči závislé tak, aby mohla dále zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Příjem žádostí o dotaci: 12.8.2022 – 8.11.2022

Kdo může o dotaci požádat? 

 • nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace)

 • městské části hl. m. Prahy

 • organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy a hl. m. Prahou 

 • dobrovolné svazky obcí

 • obce

 • organizace zřizované kraji nebo obcemi

 • poskytovatelé sociálních služeb


Jaká je míra podpory?

 • celková alokace: 200 000 000 Kč 

 • minimální výše podpory: 1 000 000 Kč

 • maximální výše podpory: 10 000 000 Kč

Podporované aktivity: 

 1. Podpora pečujících osob

 • Vzdělávání neformálních pečujících v oblasti péče o osobu závislou na péči.

 • Specifické poradenství neformálním pečujícím související se zajištěním péče o osobu závislou na péči, a to především v oblastech: sladění péče a zaměstnání, pomoci při řešení finanční situace, zajištění sdílené péče, možnosti využívání podpůrných sociálních služeb, organizace a zvládání přímé péče, využívání asistivních technologií a asistenčních pomůcek včetně pomoci při výběru vhodné technologie/pomůcky aj. 

 • Vytváření a koordinace plnění individuálního plánu při práci s pečujícím.

 • Psychohygiena neformálních pečujících.

   2. Podpora sdílené péče a inovativních forem sdílené péče

 • Podpora sdílené péče prostřednictvím systému podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra – homesharing.

 • Podpora dalších inovativních forem sdílené péče, včetně jejich zavedení v organizaci.

 • Podpora sociálních služeb, rozvoje a prokazatelné navýšení kapacity, případně vzniku nových sociálních služeb.

 • Zavedení pozice pracovníka, který koordinuje oblast neformální péče u registrovaného poskytovatele sociální služby (např. koordinátor péče) a jehož činnost je vykonávána nad rámec základních činností registrované sociální služby.

 • Podpora paliativní/hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klienta

 • Podpora case managementu zaměřeného na dostupnost i koordinaci integrovaných modelů péče s účastí neformálních pečujících.

 • Zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce a přenos dobré praxe v oblasti neformální a sdílené péče.

   3. Aktivity zaměřené na neformální a sdílenou péči na úrovni obcí 

 • Aktivity zaměřené na spolupráci mezi obcí (případně svazkem obcí) a organizacemi v daném území s cílem umožnit setrvání osoby závislé na péči v přirozeném prostředí.

 • Metodická podpora obcí v oblastech vyhledávání neformálních pečujících, síťování a navazování spolupráce aktérů v oblasti péče.

 • Aktivity zaměřené na nová řešení a způsoby, jak předat informace k pečujícím o možnosti zajištění péči.

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místo realizace je celá ČR a EU

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2026)

Rádi za Vás vyřídíme podání žádosti o dotaci a postaráme se i o celou administraci, která je u projektu potřebná. Vše od A do Z si rádi vezmeme na starost za Vás. Neváhejte nás kontaktovat. 

bottom of page