top of page

Podpora osob znevýhodněných na trhu práce
Sociální začleňování
Výzva 03_22_019 v rámci OP Zaměstnanost + 

stažený soubor (2).jpeg
stažený soubor.jpeg
stažený soubor (1).jpeg

​​Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či dalšího vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Příjem žádostí: 23.9.2022 - 21.11.2022

Kdo může o dotaci požádat? 

 • Vzdělávací a poradenské instituce -  právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 

 • Nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace

 • Dobrovolné svazky obcí 

 • Obce 

 • Hl. město Praha, jeho městské části a příspěvkové organizace

Typy podporovaných aktivit:

Primárně podporované aktivity:

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání

 • Motivační aktivity

 • Rekvalifikace, vzdělávání

 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce

 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností

 • Zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst

 • Podpora flexibilních forem zaměstnání

Doplňkové aktivity:

 • Bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech

 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce

 • Realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti

Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit maximálně jednu projektovou žádost.

Nebudou podporovány aktivity:

 • Vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů

 • Volnočasové aktivity pro cílovou skupinu

 • Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

 • Veřejně prospěšné práce

 • Podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech, tj. podpora stávajících zaměstnanců

 • Zahraniční stáže

 • Tvorba a pilotní ověřování nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti

Míra podpory?

Celková alokace: 350 000 000 Kč

Minimální výše podpory: 2 500 000 Kč

Maximální výše podpory:  10 000 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílové skupiny:

A. Národnostní menšiny

 

B. Migranti a azylanti

 

C. Mladí lidé bez praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) 

• Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a kteří zároveň mají další znevýhodnění na trhu práce 

• Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

D. Osoby zvláště ohrožené na trhu práce

• Osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce:

o Osoby vedené Úřadem práce České republiky déle než 5 měsíců 

o Osoby ve věku 55 a více let

o Osoby s nízkou úrovní kvalifikace 

o Osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou nebo závislou na pomoci jiné osoby

o Osoby se zdravotním postižením či s duševním onemocněním

• Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce

o Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, resp. osoby před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody

o Osoby se záznamem v rejstříku trestů do 10 let od ukončení výkonu trestu a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

o Osoby, které mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi

o Osoby s dluhy nebo osoby, proti kterým je vedena exekuce

• Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

• Osoby ohrožené závislostmi

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místem realizace je celá ČR

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 30. 9. 2025)

Ve fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí budou dále ověřovány administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele, kdy se hodnotí přiměřenost plánovaného projektu vůči personálním, finančním a provozním kapacitám žadatele za poslední ukončené účetní období.

Rádi za Vás vyřídíme podání žádosti o dotaci a postaráme se případně i o celou administraci projektu. Vše od A do Z si rádi vezmeme na starost za Vás. Neváhejte nás kontaktovat. 

bottom of page