top of page

Aplikace - výzva VIII

Cílem výzvy je je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na sektor civilního dopravního letectví.

prázdný Factory
Vědecká laboratoř
Modrotisk

Příjem žádostí probíhá od 14.09.2020 do 15.12.2020​

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 2 mil. Kč

Maximálně do výše:

  1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce

  2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065

  • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %

  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Podporované aktivity

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Způsobilé výdaje​

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu

  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku

  • náklady na smluvní výzkum

  • náklady na poradenské služby VaV

  • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

bottom of page