top of page

Výzva pro územní samosprávné celky - obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC

Výzvy č. 109 a 120 (v rámci hl.m. Prahy) - OPZ

Cílem výzvy č. 109 (120 pro hl.m. Prahu) je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Dále profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Dotace je poskytována formou ex ante.

Ukončení příjmu žádostí: 16. 6. 2020

 

Alokace v Kč: 285.000.000 (v případě hl.m. Prahy 15 000 000)

Pro koho je program určen?

 • Obce

 • Kraje

 • Asociace a sdružení obcí a krajů (mimo hl.m. Prahu)

 • Dobrovolné svazky obcí (mimo hl.m. Prahu)


Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů =  1 000 000 Kč

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů = 10 000 000 Kč (v hl.m. Praze max. 5 000 000 Kč)

 

 

 

 

 

 

 

Jaké výdaje lze podpořit?

 1. Podpora řízení kvality

  • Zavádění systémů, metod a nástrojů managementu kvality

  • Rozvoj systémů, metod a nástrojů managementu kvality
    

 2. Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci

  • Optimalizace jednoho či více zavedených procesů organizace

  • Součástí aktivit mohou být související vzdělávací aktivity
    

 3. Zavedení inovačního managementu

  • Zavedení inovačního managementu jako významné součásti „firemní“ kultury úřadu
    

 4. Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností

  • Rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům
    

 5. Realizace specifických vzdělávacích programů

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místo realizace je celá ČR a EU

 • Programová oblast a území dopadu je ČR

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31. 3. 2023).

bottom of page