top of page

Budování kapacit dětských skupin 
31_22_002 - vyhlášené MPSV

Cílem výzvy je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení celkové kvality poskytovaných služeb.

mateřská školka
budova exteriéru
školka

Kdo může o dotaci požádat? 

 • Kraj

 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část

 • Dobrovolný svazek obcí 

 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku 

 • Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl

 • Veřejnoprávní VŠ

 • Ústavy Akademie věd

 • Veřejné výzkumné instituce

 • Spolky

 • Obecně prospěšné společnosti

 • Ústavy

 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby

 • Nadace a nadační fondy

Podporované aktivity? 

 • Nákup nemovitostí včetně pozemků

 • Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Výše podpory?

 • Alokace výzvy: 2,74 mld. Kč

 • Podpora je poskytována formou 100 % dotace z RRF (bez DPH) 

 • Minimální výše podpory je stan​ovena na 3 mil. Kč, maximální výše podpory je 20 mil. Kč

 • Podpora bude poskytnuta a proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu (předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z prostředků příjemce)

Doba trvání výzvy/projektu?

 • Příjem žádostí o dotaci: 20.4.2022 - 30.11.2022

 • Doba realizace projektu: max. 24 měsíců

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 20.6.2025

Udržitelnost= doba, kdy je nutné objekt využívat k provozu zařízení pro péči pro děti v dětských skupinách je stanovena na dobu 10 let. 

 • místo realizace: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Nabízíme Vám:

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MPSV - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

 • Pomůžeme vám uzavřít s MPSV smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPSV - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPSV - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPSV 100% ručíme.

bottom of page