Inkluze a Multikulturní vzdělávání

Výzva 28 OPPPR

Výzva podporuje MŠ, ZŠ a SŠ v Praze (vč. škol soukromých) především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí
a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Dotace je 100% (státní školy 50%, tedy školy zřízené organizačními složkami státu, např. ministerstvem apod.), výše dotace min. 100.000 Kč a max. 300.000,- Kč + počet dětí x 3.000,- Kč (při 100 dětech tedy 600.000,- Kč na školu, při 1000 dětech 3.300.000,- Kč). 

 

Projekty je možné modelovat až na 30 měsíců, nejzažší datum ukončení projektů k 31.8.2020. K dispozici je max. 400 mil. Kč, výzva je průběžná (jde o rychlost podání žádosti).

Mateřské školy

 

Povinné aktivity:

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí (setkání za účastni externího odborníka na některé z témat: komunitní aktivity školy, principy demokratického vzdělávání, principy otevřené školy, interkulturní, globální a rozvojové myšlení, prezentace aktivit projektu)

 • Komunitně osvětová setkávání (forma setkání: přednášky, workshopy, výstavy, divadelní či kulturní aktivity, a další komunitní aktivity)

Volitelné aktivity:

 • Dvojjazyčný školní asistent

 • Interkulturní pracovník

 • Intenzivní jazykové kurzy ČJ jako druhého jazyka

 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj PP (zaměření DVPP: interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání PP; model kompetencí pro demokratickou kulturu; zavádění témat multikulturní výchovy do výuky; specifika vzdělávání žáků s OMJ; výuka češtiny jako druhého jazyka; prevence xenofobie, rasismu a homofobie)

 • Stáže PP (vícedenní stáže v zahraniční škole v jiné zemi EU, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s OMJ)

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči škol

Základní a střední školy

 

Povinné aktivity:

 • Projektová výuka (témata: podpora občanského vzdělávání, podpora výchovy k lidským právům, rozvíjení výchovy
  k lidským právům, rozvíjení tématu Multikulturní výchova, rozvoj osobních a sociálních kompetencí žáků apod.) - varianty: třídní projekt jednorázový pro 1 třídu; třídní projekt dopolední/odpolední jednorázový; mezitřídní projekt dopolední/odpolední jednorázový pro max. 4 třídy; půlroční (kontinuální) projekt pro 1 třídu

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
  s rodiči dětí
  (setkání za účastni externího odborníka na některé z témat: komunitní aktivity školy, principy demokratického vzdělávání, principy otevřené školy, interkulturní, globální
  a rozvojové myšlení, prezentace aktivit projektu)

 • Komunitně osvětová setkávání (forma setkání: přednášky, workshopy, výstavy, divadelní či kulturní aktivity, a další komunitní aktivity)

Volitelné aktivity:

 • Dvojjazyčný školní asistent

 • Interkulturní pracovník

 • Intenzivní jazykové kurzy ČJ jako druhého jazyka

 • Doučování dětí s OMJ ve školách

 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj PP (zaměření DVPP: interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání PP; model kompetencí pro demokratickou kulturu; zavádění témat multikulturní výchovy do výuky; specifika vzdělávání žáků
  s OMJ; výuka češtiny jako druhého jazyka; prevence xenofobie, rasismu a homofobie)

 • Stáže PP (vícedenní stáže v zahraniční škole v jiné zemi EU, ve škole, která využívá své zkušenosti s prací s dětmi s OMJ)

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
  s rodiči škol

 • Volnočasový klub (klub je možné zřídit pro nejméně 6 žáků,
  z nichž nejméně 2 budou žáci s OMJ)

Děti, žáci mateřských, základních a středních škol s odlišným mateřským jazykem (dále jen dítě s OMJ)

 

Tato definice je naplněna splněním minimálně jedné z níže uvedených variant:

 • děti, jejichž minimálně jeden rodič má jiné státní občanství,

 • děti z migrantských rodin s českým občanstvím,

 • děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí,

 • děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk.

O zařazení dítěte do cílové skupiny „dítě s OMJ“ rozhoduje ředitel školy podpisem čestného prohlášení, které obsahuje identifikaci dítěte a uvedení minimálně jedné z výše uvedených variant. Škola v případě zaměření projektu na podporu dětí s OMJ uchovává čestné prohlášení ředitele školy
o tom, že školu navštěvují min. 3 děti s OMJ.

© 2017-2020 by ​Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  | IČ: 05011761 | C 37418 vedená u Městského soudu v Praze

Webmaster: Jakub Pěchouček