Podpora sociálního podnikání

Cílem výzvy č. 129 je aktivní začleňování zaměstnanců, kteří mají znevýhodněné podmínky pro vstup na trh práce. Dotace je poskytována formou ex-ante. Dotace na projekt je poskytovaná v rozsahu 400 tis. - 6 mil. Kč

 

Pro koho je podpora určena?

 • Osoba samostatně výdělečně činná

 • Obchodní korporace

 • Nestátní neziskové organizace

 

Jaká je míra podpory?

 • EU – 85 % způsobilých výdajů

 • Žadatel – 15 % způsobilých výdajů

Příjemce hradí celou národní část spolufinancování z vlastních prostředků. Příjemce může na vlastní povinné spolufinancování použít zdroje získané od soukromoprávních či veřejnoprávních subjektů a tržby z vlastní podnikatelské činnosti.

 

Podporované aktivity

 1. Integrační sociální podnik

  • Společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

  • Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců, účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

  • Ekonomický prospěch (min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje soc. podniku, autonomie v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích, alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech)

  • Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby

  • Přednost uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky, přednostně využívání místních zdrojů, spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 2. Environmentální sociální podnik

  • společensky prospěšný cíl, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce

  • zaměstnání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin (min. podíl činí 30 %, zaměstnanec musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo DPČ), účast zaměstnanců a členů na směřování podniku, rozvoj pracovních kompetencí

  • Ekonomický prospěch (min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku), autonomie v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích či zřizovatelích, alespoň 30 % podíl z tržeb na celkových výnosech

  • Podnikatelské aktivity podniku mají environmentální rozměr, zohledňování environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání

  • Ekonomická lokalizace (podpora místní ekonomiky, místní výroba pro místní spotřebu), sociální podnik zaměstnává místní obyvatele, spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

 

Konkrétní doporučené aktivity projektu:

Vytvoření a zachování pracovních míst (pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání)

Vzdělávání zaměstnanců - kurzy pro zefektivnění práce s cílovou skupinou, kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v řízení podniku (gastroprovoz, obchodní dovednosti, marketing)

 

Marketing sociálního podniku – kampaně na podporu prodeje, reklama

 

Provozování sociálního podnikání – naplňování principů sociálního podnikání

 

Sledování environmentálního dopadu – sledování plnění environmentálního přínosu v interních dokumentech podniku

 

Jaké jsou cílové skupiny projektu?

 1. Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 2. Osoby se zdravotním postižením

 3. Osoby v nebo po výkonu trestu

 4. Osoby opouštějící institucionální zařízení

 5. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu

 6. Osoby pečující o jiné závislé osoby

 

Výše zmíněné skupiny jsou určené pro aktivitu Integrační a sociální podnik i pro Environmentální sociální podnik.

Následující výčet skupin se týká pouze aktivity Environmentálního sociálního podniku:

    7. Neaktivní osoby (osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané, ani nezaměstnané)

    8. Osoby pečující o malé děti (mladší 15 let)

    9. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

   10. Lidé mladší 30 let (kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě)

 

Jaká jsou omezení?

 • Místem realizace může být celá ČR a EU. Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky (vč. Prahy), ale realizace projektu (sociální podnik) musí být mimo území Hlavního města Prahy.