Výzva zaměřená na Sociální služby a sociální práci 

Výzvy č. 98, 99 a 106 OPZ

Starší muži hrají šachy
Starý a Mladý
Kontrola krevní tlak

Cílem výzev č. 98+99+106 je podpora rozvoje kvality sociálních služeb a sociální práce s důrazem na mapování potřeb a analýzy, vzdělávání a kvalifikační kurzy, podporu pečujících osob, inovace v sociálních službách a jejich ověření atp.

Dotace je ve většině případů 95-100%, financování ex-ante (nezasahuje do vašeho rozpočtu).

Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2019

 

Alokace v Kč:

 • 200.000.000 pro celou ČR krom Prahy (výzva 98)

 • 100.000.000 pro Prahu (výzva 99)

 • 50.000.000 (výzva 106)

Pro koho je program určen?

 • Organizace zřizované kraji/obcemi (resp. městskými částmi či hl.m.Prahou)

 • Obce a dobrovolné svazky obcí (resp. Městské části hl.m.Prahy)

 • Nestátní neziskové organizace a Poskytovatelé sociálních služeb (dle 108/2006)

 • MAS

 • Asociace a sdružení obcí a krajů

 • Dobrovolné svazky obcí

 


Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů =  500 000 Kč

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů = 15 000 000 Kč (v případě Prahy pak 10 mil. Kč, ve výzvě 106 max 3 mil. Kč)

Jaké výdaje lze podpořit?

 

Rozvíjení a zkvalitňování oblasti sociálních služeb

 • ​Mapování potřeb, analýzy, plán rozvoje, procesní audit apod.

 • Konzultace, pracovní postupy, vnitřní pravidla, systém hodnocení služby, vzdělávací plány zaměstnanců, supervize apod

 • Vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení dobré praxe apod.

 • Zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí

 • Vytvoření a zavedení udržitelných nových či inovovaných řešení (produkty, procesy, organizační uspořádání, příklady dobré praxe atd.

Rozvíjení a zkvalitňování oblasti sociální práce

 • ​Podpora rozvoje a profesionalizace sociální práce, podpora procesů standardizace sociální práce, nastavení a ověření systému hodnocení efektivity výkonu sociální práce. Podpora nástrojů a programů zaměřených na evaluaci činností sociální práce s dopady do rozvíjení její kvality a odbornosti včetně supervize.

 • Podpora analýz předpokladů a potřeb odborného personálu a jejich zajištění.

 • Podpora síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení dobré praxe apod.).

 • Zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí.

 • Zavedení a ověření inovativních technik, metod a postupů sociální práce realizované sociálními pracovníky

Rozvíjení a zkvalitňování oblasti sociálního bydlení

 • Metodická podpora při zavádění procesů a zvyšování kvality inovativních forem pro udržení a získávání bydlení osob v bytové nouzi a při rozvíjení housing first přístupu, (např. konzultace, workshopy, vytváření pracovních postupů, supervize aj.).

 • Podpora nastavení a ověření systému hodnocení efektivity zavaděných procesů.

 • Podpora síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení dobré praxe apod.).

 • Zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí.

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v soc. službách

 • akreditované vzdělávací kurzy​

 • kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách

 • akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky

Podpora pečujících osob (neformální pečovatelé + asistenti péče) 

 • Identifikace potřeb neformálně pečujících osob.

 • Svépomocné skupiny a podpora psychohygieny neformálních pečujících.

 • Procesy řešení krizových situací v neformální péči.

 • Procesy vedoucí k zastupování neformálně pečujících osob a sdílené péči.

 • Podpora vzdělávání neformálních pečovatelů prostřednictvím akreditovaných kurzů MPSV

 • Podpora rozvoje spolupráce veřejné správy působící v sociální a rodinné oblasti s neformálními pečujícími nebo organizacemi je zastřešujícími.

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místo realizace je celá ČR a EU

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 30. 6. 2022).