Šablony pro ZUŠ II

Zahájení příjmu žádostí: 28. 2. 2018

Na co lze dotaci využít?

 

 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe

 • Personální posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole 

 • Extrakurikulární aktivity

 • Spolupráce s rodiči dětí a žáků

 • Kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT

Jaká je míra dotace?

 

Dotace je poskytována formou ex ante. Minimální výše výdajů je stanovena na 100 tis. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů nesmí přesáhnout 5 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle vzorce:

 • 100 tis. Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

Pro koho je podpora určena? 

 • Základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

 • Základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského 6 zákona2 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

Jaká je cílová skupina?

 • Žáci základních uměleckých škol

 • Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci, studenti)

 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků

 • Rodiče dětí a žáků

 • Veřejnost

Jaká jsou omezení?

 • Projekt musí být realizován na území EU 

 • Pro žadatele/příjemce z méně rozvinutého regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) je místo dopadu realizace území méně rozvinutých regionů

 • Minimální/maximální délka trvání projektu je 24 měsíců (nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2021

Co nabízíme?

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit Šablony II tak, aby projekt přinesl vaší škole maximální efekt - zdarma

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MŠMT - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis - zdarma

 • Pomůžeme vám uzavřít s MŠMT smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme podklady pro činnosti, které budou realizovat v Šablonách - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Pomůžeme vám nastavit finance projektu tak, aby vám ze Šablon zbyly peníze pro osoby, které na vaší straně projekt řeší - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MŠMT 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management realizujeme většině škol již za 2 500 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.