top of page

Šablony II pro SŠ a VOŠ

Projekty, kdy nám za podání žádosti ani získání dotace nic neplatíte...

Kolik můžete získat peněz

​Se schvalovací doložkou Plánu aktivit (PA)

200 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 2 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 500 Kč);

Se schvalovací doložkou Školního akčního plánu (ŠAP)

300 000 Kč na školu + (počet žáků/studentů školy v denním studiu x 3 000 Kč a/nebo počet žáků/studentů školy v ostatních formách studia x 750 Kč)

PRO DDM A INTERNÁTY: 

100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 800 Kč)

Co nabízíme?

 • Pomůžeme vám aktualizovat ŠAP pro možnost získání vyšších financi - zdarma

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit Šablony II tak, aby projekt přinesl vaší škole maximální efekt - zdarma

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MŠMT - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis - zdarma

 • Pomůžeme vám uzavřít s MŠMT smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme podklady pro činnosti, které budou realizovat v Šablonách - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Pomůžeme vám nastavit finance projektu tak, aby vám ze Šablon zbyly peníze pro osoby, které na vaší straně projekt řeší - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MŠMT 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Pokud ŠAP nemáte vytvořený, jsme schopni vám ho zpracovat a naši odměnu zahrnout do nákladů na Šablony.  

 

Dotační management realizujeme již od 2.500 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

Smiling Girl
Urban Chic
Brainstorming Session

Na co lze dotaci využít? 

Střední školy

Personální podpora

2.III/1 Školní asistent – personální podpora SŠ

2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ

2.III/3 Školní psycholog – personální podpora SŠ

2.III/4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ 11

2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ

2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

 

Aktivity rozvíjející ICT v SŠ

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

 

Spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností

2.III/23 Komunitně osvětová setkání

VOŠ

 

Personální podpora

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora VOŠ

2.IV/2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.IV/4 Vzájemná spolupráce pedagogů VOŠ

2.IV/5 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.IV/6 Tandemová výuka ve VOŠ

2.IV/7 CLIL ve výuce ve VOŠ

2.IV/8 Profesní rozvoj pedagogů VOŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.IV/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ

2.IV/10 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

 

Aktivity rozvíjející ICT ve VOŠ

2.IV/11 Zapojení ICT technika do výuky ve VOŠ

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity VOŠ

12 2.IV/12 Projektový den ve škole

Domovy mládeže a internáty

Personální podpora

2.VIII/1 Školní asistent – personální podpora DM

2.VIII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora DM

2.VIII/3 Školní psycholog – personální podpora DM

2.VIII/4 Sociální pedagog – personální podpora DM

2.VIII/5 Školní kariérový poradce – personální podpora DM

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů DM

2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.VIII/7 Vzdělávání pedagogického sboru DM zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 2.

VIII/8 Vzájemná spolupráce pedagogů DM

2.VIII/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VIII/10 Nové metody ve vzdělávání v DM

2.VIII/11 Profesní rozvoj pedagogů DM prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

2.VIII/12 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v DM

 

Aktivity rozvíjející ICT v DM

2.VIII/13 Využití ICT ve vzdělávání v DM

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity DM

2.VIII/14 Klub pro žáky DM

2.VIII/15 Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem

2.VIII/16 Projektový den v DM

2.VIII/17 Projektový den mimo DM

 

Spolupráce s rodiči žáků DM a veřejností

2.VIII/18 Komunitně osvětová setkání

Pro koho je podpora určena? 

 • Střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jednoho žáka/studenta a které vytvářejí vlastní plány aktivit (PA) nebo školní akční plány (ŠAP).

 • Školská výchovná a ubytovací zařízení – domovy mládeže a internáty (tj. právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/studenta.

 • Každá právnická osoba, která vykonává výše uvedenou činnost školy/školského zařízení, může v rámci výzvy č. 02_18_065 nebo výzvy č. 02_18_066 podat pouze jednu žádost o podporu. V případě, že právnická osoba vykonává činnost více škol či školských zařízení, podává pouze jednu žádost.

 

Jaká jsou omezení?

 

​​

 • Zahájení fyzické realizace projektu je možné nejdříve od 1.1.2019.

 • Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_035/02_16_042 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I.

 • Projekt musí být realizován na území EU 

 • Pro žadatele/příjemce z méně rozvinutého regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) je místo dopadu realizace území méně rozvinutých regionů

bottom of page