top of page

Šablony pro MŠ a ZŠ III

Na co lze dotaci využít? 

Mateřské školy

Personální podpora
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
3.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ
3.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ
3.I/5 Chůva – personální podpora MŠ


Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ


Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ


Rozvojové aktivity MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.I/10 Projektový den mimo školu


Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Základní školy

Personální podpora
3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
3.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ


Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ


Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ


Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.II/13 Projektový den mimo školu


Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Jaká je míra dotace?

 

 • Dotace je poskytována formou ex ante. Minimální výše výdajů je stanovena na 100 tis. Kč a maximální výše nesmí přesáhnout 5 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle vzorce:

200 tis. Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč)

 • V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.

Pro koho je podpora určena? 

 • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

 • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

 

Jaká jsou omezení?

 

​​

 • Délka trvání projektu je minimálně 12 a maximálně 24 měsíců (nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2023.

 • Projekt musí být realizován na území EU .

 • Pro žadatele/příjemce z méně rozvinutého regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) je určena programová oblast méně rozvinutý region (13 krajů mimo hl. město Praha). V této výzvě je umožněno využít výjimky dle čl. 13 nařízení o ESF, tzn. je umožněno realizovat projekty i mimo programovou oblast.

Co nabízíme?

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit Šablony III tak, aby projekt přinesl vaší škole maximální efekt - zdarma

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MŠMT - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis - zdarma

 • Pomůžeme vám uzavřít s MŠMT smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme podklady pro činnosti, které budou realizovat v Šablonách - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Pomůžeme vám nastavit finance projektu tak, aby vám ze Šablon zbyly peníze pro osoby, které na vaší straně projekt řeší - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MŠMT 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management realizujeme většině škol již za 2.500 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

bottom of page