Šablony pro MŠ a ZŠ II

Na co lze dotaci využít? 

Mateřské školy

I/1 Školní asistent

I/2 Školní speciální pedagog

I/3 Školní psycholog

I/4 Sociální pedagog

I/5 Chůva

I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ -  DVPP 8 hodin

I/7 Profesní rozvoj pedagogů - supervize/ mentoringu/koučinku

I/8 Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv

I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí

I/10 Zapojení odborníka z praxe do výuky v MŠ

I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

I/12 Projektový den ve škole

I/13 Projektový den mimo školu

I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání

I/15 Komunitně osvětová setkávání

Základní školy

II/1 Školní asistent

II/2 Školní speciální pedagog

II/3 Školní psycholog

II/4 Sociální pedagog

II/5 Školní kariérový poradce

II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávání 8 hodin

II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

II/10 Tandemová výuka na ZŠ

II/11 CLIL ve výuce

II/12 Nové metody ve výuce na ZŠ

II/13 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/ mentoringu/koučinku

II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

II/15 Zapojení ICT technika do výuky

II/16 Využití ICT ve vzdělávání

II/17 Klub pro žáky ZŠ

II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

II/19 Projektový den ve škole 

II/20 Projektový den mimo školu

II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

II/22 Komunitně osvětová setkávání 

Jaká je míra dotace?

 

 • Dotace je poskytována formou ex ante. Minimální výše výdajů je stanovena na 100 tis. Kč a maximální výše nesmí přesáhnout 5 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle vzorce:

300 tis. Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)

Pro koho je podpora určena? 

 • Mateřské a základní školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka.

 • Mateřské a základní školy, střediska volného času, školní družiny a školní kluby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 8 odst. 2 školského 6 zákona2 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení pro zájmové vzdělávání, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka/účastníka

 

Jaká jsou omezení?

 

​​

 • Délka trvání projektu je 24 měsíců (nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2021

 • Projekt musí být realizován na území EU 

 • Pro žadatele/příjemce z méně rozvinutého regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) je místo dopadu realizace území méně rozvinutých regionů

Co nabízíme?

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit Šablony II tak, aby projekt přinesl vaší škole maximální efekt - zdarma

 • Podáme za vás žádost o dotaci na MŠMT - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis - zdarma

 • Pomůžeme vám uzavřít s MŠMT smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme podklady pro činnosti, které budou realizovat v Šablonách - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MŠMT - v rámci dotačního managementu

 • Pomůžeme vám nastavit finance projektu tak, aby vám ze Šablon zbyly peníze pro osoby, které na vaší straně projekt řeší - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MŠMT 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management realizujeme většině škol již za 2.500 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.