top of page

Rozvoj vzdělávání v Praze II

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 16. 10. 2020- ukončení 18. 1. 2021,vyhlášení výsledků se předpokládá v září 2021.

Výše způsobilých výdajů minimální 600 tis.- 7 mil. Kč

Vymezení oprávněných žadatelů: 

  • Hlavní město Praha (5% spoluúčast)

  • Městské části hl. m. Prahy (5% spoluúčast)

  • Příspěvkové organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy (5% spoluúčast)

  • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy (0% spoluúčast)

  • Nestátní neziskové organizace (50% spoluúčast)

Podporované aktivity:

 A) Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

  • Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem 

       - postup pro vedení školy, pedagoga, výchovného poradce

      

  • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu

 B) Posílení inkluze v multikulturní společnosti

  • Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy

       - zmapování prostředí školy

       - zmapování možností vybavení školy

       - inovace obsahů a metod konkrétních předmětů

       - zapracování multikulturního vzdělávání do dalších plánů školy

  • Rozvoj demokratické kultury ve škole

       - příprava, realizace a vyhodnocení aktivit na podporu demokratické kultury

 C) Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji

  • Vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji 

        - příprava a zavedení efektivních metodik pro rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve škole

       - provázání s průřezovými tématy

       - vytvoření a realizace školních výukových programů

       - zavedení moderních aktivizujících metod

       - exkurze

bottom of page