Projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR

Cílem programu je snížit rozdíly v postavení mužů a žen na trhu práce. Podpořeny budou projekty vedoucí k zajištění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. 

Team Talk
Creative Agency
Mature Businesswoman

Účelem programu je podpořit malé a střední podniky, které chtějí zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. 

Základní fakta programu

Příjem žádostí probíhá od 1.2.2019 do 29.3.2019​.

Přijemcem dotace je vždy jen jeden podnik, partnerem jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. 

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílovým územím je Česká republika mimo NUTS 2 Praha, přičemž rozhodujícím je místo realizace podniku. 

Příjemce je povinen zachovat investice tj. tato investice nesmí být prodána nebo zcizena po dobu 3 let.

Po dobu udržitelnosti (3 roky) je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Vytíženým dnem se rozumí naplněná kapacita školicího střediska alespoň z 30 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut).

Součástí školicího střediska mohou být i prostory nesloužící výhradně jako školicí místnosti (např.. kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro přípravu drobného občerstvení, chodby), přičemž podlahová plocha těchto prostor v m2 nesmí přesáhnout 50 % plochy všech školicích místností v m2.

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Podpora bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 0,5 mil. Kč, maximální výše podpory je 5 mil. Kč.

Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajů) musí být minimálně 50%

Podporované aktivity

Výstavba nových školicích center.

Rekonstrukce školicích center.

Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

Pořízení vzdělávacích programů.

Podporovanými aktivitami nejsou

Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení slouží jen částečně.

Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně.

Prostá obnova majetku.

Pořízení pozemků, budov.

Realizace vzdělávacích aktivit.

Způsobilé výdaje​

Mezi uznatelné výdaje se řadí:

a) dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání);

b) dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data). Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný majetek splňuje následující podmínky:

  • musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace,

  • musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný),

  • musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 3 let od data ukončená realizaci projektu,

  • musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek,

  • poskytovatel bude v rámci pořízení dlouhodobého nehmotného majetku považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).

c) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Poskytovatel bude považovat výdaje pořízené v rámci drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu nebo do výše maximálních limitů.

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MPO - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MPO smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MPO - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MPO - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MPO 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management v rámci OP PIK realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.

​​