Cílem programu je podpořit investice vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím.

Program rozvoje venkova

Bee
Wheat Field
Combine Harvester on Field

Základní fakta programu

Poskytovatelem podpory je Ministerstvo zemědělství.

Projekt lze realizovat pouze na území ČR, mimo Prahu.

Projekty se dělí podle velikosti, výměry obhospodařované půdy. Na jeden sektor (skot, prasata, drůbež, ostatní, rostlinná výroba) a na jeden záměr může žadatel předložit jen jednu žádost o dotaci.

V rámci jednoho sektoru živočišné výroby může žadatel předložit Žádost o dotaci v záměru a) a zároveň v jednom ze záměrů c) – f), nebo h) – k), tj. maximálně 2 Žádosti na stejný sektor při zachování podmínky splnění funkčního celku.

V rámci rostlinné výroby může žadatel předložit Žádost o dotaci v záměru b) a zároveň v záměru g) a/nebo l), tj. maximálně 3 Žádosti při zachování podmínky splnění funkčního celku.

V případě, že předmětem projektu je pouze nákup nádrže na zachycení srážkové vody ze střech, bude projekt zařazen do záměru podle převažujícího využití pořizované investice, které žadatel uvede do Žádosti o dotaci.

Kdo může žádat o dotaci

Zemědělský podnikatel

Skupina zemědělců

Mladý začínající zemědělec

Kdo nemůže žádat o dotaci

Státní příspěvková organizace

Organizace producentů

Sdružení organizací producentů

Mezioborová organizace

Výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro oblasti čelící přírodním a jiným zvláštním omezením podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády (dále jen „ANC oblasti“).

K navýšení dojde na základě požadavku žadatele v rámci formuláře Žádosti o dotaci.

Míra podpory může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 000 Kč a maximálně 75 000 000 Kč. Příspěvek EZFRV činí 49,5 % veřejných výdajů.

Příspěvek ČR činí 50,5 % veřejných výdajů.

Podpora je poskytována v souladu s podmínkami článku 17 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského

Podporované aktivity

Níže uvedené částky se stanovují ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace:

Záměr a) projekty do 1 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba

Záměr b) projekty do 1 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba

Záměr c) projekty do 5 000 000 Kč včetně; Skot

Záměr d) projekty do 5 000 000 Kč včetně; Prasata

Záměr e) projekty do 5 000 000 Kč včetně; Drůbež

Záměr f) projekty do 5 000 000 Kč včetně; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

Záměr g) projekty do 5 000 000 Kč včetně; Rostlinná výroba

Záměr h) projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč; Skot

Záměr i) projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč; Prasata

Záměr j) projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč; Drůbež

Záměr k) projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

Záměr l) projekty nad 5 000 000 Kč do 75 000 000 Kč; Rostlinná výroba

Do záměrů c) – g) nespadají projekty uvedené v záměrech a) – b),

Do záměrů c) – g) může být předložen i projekt s výdaji, ze kterých je stanovena dotace do 1 000 000 Kč a zároveň výměra obhospodařované půdy žadatele vedené v LPIS ke dni 1. 8. 2018 je nad 150 ha.

Do záměrů c) – g) může být předložen i projekt, kdy výměra obhospodařované půdy žadatele vedené v LPIS ke dni 1. 8. 2018 je 150 ha a méně a zároveň výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou nad 1 000 000 Kč.

Způsobilé výdaje​

A) stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní):

- výstavba a rekonstrukce ustajovacích prostor a chovatelských zařízení,

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování,

- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku,

- pořízení technologií pro živočišnou výrobu

B) stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu:

- výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií, i technologií na čištění technologických vod,

- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu,

- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů,

- tyto investice do Nové výsadby révy vinné :

     o rekonstrukce nosných konstrukcí o výstavba nosných konstrukcí

     o sadbový materiál

     o výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů

- tyto investice do Opětovné výsadby révy vinné

     o výstavba a rekonstrukce protikroupových systémů

- výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů,

- výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií.

Jedná se o dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladící boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub a školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě a lesní školky s produkcí na zemědělské půdě,

C) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

D) nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínek stanovených v Obecných podmínkách

E) nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6 000 l vč. okapových systémů na svod vody ze střech do nádrže 

Způsobilé výdaje, určené pouze pro záměr a) a b)

F) Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu:

- dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby či jiné jednání se stavebním úřadem), odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkové rozpočty, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta.

- konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci a k přípravě a provádění výběrového řízení

G) Nákup běžných zemědělských strojů

H) Mobilní oplocení

Nabízíme Vám

Scoring vašeho projektového záměru vůči hodnotícím kritériím dotace - budete tak předem vědět, zda má váš záměr šanci uspět a vy tak případně nebudete utrácet zbytečně vaše peníze a čas, pokud by projekt neměl šanci uspět. Vzhledem k počátečním nákladům na sepsání dotace (studie proveditelnosti, audity, projektová dokumentace atp.) je scoring klíčovou součástí první fáze spolupráce.

Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

Podáme za vás žádost o dotaci na MZ - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis

Pomůžeme vám uzavřít s MZ smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na MZ - v rámci dotačního managementu

Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na MZ - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči MZ 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management realizujeme většinou již od 5000 Kč měsíčně, větší a složité projekty řešíme individuální nabídkou.