Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Výzva IV

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility. Druhotným cílem je pak zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Výstupem takovýchto projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, čímž se bude zvyšovat vedle konkurenceschopnosti také celkový inovační potenciál ČR.

Základní fakta dotace

 • Příjem žádostí bude probíhat od 3.12.2018 do 31.5. 2019.

 • Výzva je jednokolová, záleží na pořadí. 

 • Žádat mohu malé i velké podniky. 

Předmět podpory:

 • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel

 • pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Výše podpory

Míra podpory:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV

 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV

 • je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek

 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu

 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie); podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

 • pořizovaná vozidla musí splňovat požadavky definice nového dopravního prostředku; není možné podporovat pořízení vozů, které již vstoupily do odpisů, případně žadatel o podporu není v TP zapsán jako první majitel vozidla

Nabízíme Vám

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na SFŽP 

 • Pomůžeme vám uzavřít smlouvu a připravit všechny důležité dokumenty pro vykazování 

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat  - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás s poskytovatelem dotace - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči poskytovateli 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Opening Car Door
Car Lot
City Traffic at Night