Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze - výzva č. 45

Cílem programu je navýšení kapacity a zároveň zvýšení kvality vzdělávání předškolního, základního a středního stupně vzdělávání. Tento cíl se vztahuje i na zařízení pro poskytování péče o děti do tří let. 

Účelem programu je podpořit vytvoření nových tříd ve stávajících budovách. 

Základní fakta programu

Příjem žádostí probíhá od 15.10.2018 do 20.6.2019​.

Cílovým územím je NUTS 2 Praha

Mezi oprávněné žadatele se řadí hlavní město Praha, mětské části hl.m. Prahy a základní školy.

Výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

Minimální výše podpory je stan​ovena na 1 mil. Kč, maximální výše podpory je 40 mil. Kč.

Celková alokace je ve výši 200 mil Kč.

Míra spolufinancování:

 

 

 

Podporované aktivity

Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání.

Rekonstrukce, přístavby, stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze.

Účelem podpory na základních školách je sociální inkluze, tj. podpora rovného přístupu ke vzdělávání, zajištění rovných podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků s potřebou podpůrných opatření.

Prostřednictvím navýšení kapacit v základních školách bude umožněno snížení či udržení přiměřeného počtu žáků ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňování individuálních potřeb žáků.

Podmínkou způsobilosti výdajů v této aktivitě je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v nově vytvořených třídách. Třídy musí být uzpůsobené tak, aby byly připraveny umístit žáka se speciálními vzdělávacími potřebami dle aktuálních potřeb školy. Součástí projektu může být také vytvoření prostoru (koutku v nově vytvořených třídách či samostatné místnosti) pro krátkodobou individuální práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve fázi zahájení provozu, resp. zahájení výuky v nových třídách musí být ve třídě integrován minimálně jeden žák se speciálními vzdělávacími potřebami.

V podpořené základní škole nesmí dojít k navýšení průměrného počtu žáků ve třídách během období udržitelnosti projektu.

Žadatel uvede výchozí a cílovou hodnotu kapacity školy, počtu nově vytvořených tříd a průměrného počtu žáků ve třídách školy při zahájení a při ukončení projektu do studie proveditelnosti.

Způsobilé výdaje​

Výše způsobilých výdajů:

Forma financování: ex-ante

Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdaje z úrovně příjemce. Podrobné informace o režimu ex-ante jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR.

Dále je stanoven finanční limit do výše 3 %, 5 % nebo 7 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu, který se týká následujících výdajů :

a) osobní náklady členů realizačního týmu, kteří se podílejí na managementu projektu v investiční fázi projektu (např. manažer projektu, finanční manažer, účetní projektu),

b) finanční výdaje, správní a jiné poplatky, které jsou nevyhnutelné a mají přímou vazbu na projekt, příp. požadavek poskytovatele podpory na jejich vynaložení v souvislosti s projektem (např. poplatky za zápis výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, pojištění majetku),

c) externí řízení projektu – služby související s řízením a administrací projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemcem,

d) zpracování studie proveditelnosti, žádosti, zpráv o realizaci projektu apod.,

e) vedení účetnictví vztahující se k projektu,

f) externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků.

Nabízíme Vám

Podáme za vás žádost o dotaci na OPPPR - nepotřebujete umět pracovat v ISKP, IS ESF ani mít elektronický podpis - zdarma

Pomůžeme vám uzavřít s OPPPR smlouvu - tzv. Právní akt - po schválení dotace - v rámci dotačního managementu

Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat na OPPPR - v rámci dotačního managementu

Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás na OPPPR - v rámci dotačního managementu

Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči OPPPR 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Dotační management nabízíme již od 2.500,- měsíčně. 

​​

© 2017-2020 by ​Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  | IČ: 05011761 | C 37418 vedená u Městského soudu v Praze

Webmaster: Jakub Pěchouček