Elektromobilita pro obce a příspěvkové organizace

Tato dotace podporuje nákup a pronájem vozidel s alternativním pohonem. Přímým efektem dotace má být podpora životního prostředí díky snížení emisí a hlukové zátěže. 

Základní fakta dotace

 • Příjem žádostí bude probíhat od 2.1.2019 do 30.9. 2019.

 • Výzva je jednokolová, nesoutěžní.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy i pro kombinaci s ostatními palivy);

 • plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;

 • hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;

 • elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:

  • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,

  • EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).

V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem elektromobilu nebo plu-in hybridu, bude možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (tzv. smart wallboxy).

Předmětem podpory nejsou alternativní pohony, které využívají hlavní trakční baterii na bázi olova nebo kadmia.

Oprávněnými příjemci jsou následující subjekty:

 • státní příspěvkové organizace,

 • veřejné výzkumné instituce,

 • územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy,

 • svazky obcí,

 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,

 • společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky.

Alokace

100 mil. Kč (z toho 10 mil. Kč pro vozidla s pohonem CNG a hybrid, 90 mil. Kč pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil)

 

 

Výše podpory

V rámci jedné Žádosti může být dotace na jednotlivá vozidla a chytré dobíjecí stanice poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však do výše fixní částky dle typu vozidla.

Nabízíme Vám

 • Pomůžeme vám smysluplně nastavit váš projekt tak, aby vám přinesl maximální efekt

 • Podáme za vás žádost o dotaci na SFŽP 

 • Pomůžeme vám uzavřít smlouvu a připravit všechny důležité dokumenty pro vykazování 

 • Připravíme vám formuláře, které budeme v průběhu projektu vykazovat  - v rámci dotačního managementu

 • Účastníkům projektu připravíme potřebné podklady pro dílčí činnosti - v rámci dotačního managementu

 • Budeme za vás psát všechny monitorovací zprávy a jednat za vás s poskytovatelem dotace - v rámci dotačního managementu

 • Nabízíme vám jistotu a klidné spaní - za správnost administrace vůči poskytovateli 100% ručíme - jsme proti chybám i pojištěni

Car Sketch
Chicago
Sports Car