Výzva pro územní samosprávné celky - obce a kraje 

Výzva č. 92 a 119, OPZ

Cílem výzvy č. 92 (v případě Prahy 119) je optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řížení organizací, zvýšením kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Dalším cílem je profesionalizovat veřejnou správu skrze zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoj politik a strategií v oblasti lidských zdrojů. Dotace je poskytována formou ex ante.

Ukončení příjmu žádostí: 21. 6. 2019

 

Alokace v Kč: 285.000.000 (v případě Prahy pak 15.000.000)

Pro koho je program určen?

 • Obce

 • Kraje

 • Asociace a sdružení obcí a krajů

 • Dobrovolné svazky obcí


Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů =  1 000 000 Kč

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů = 10 000 000 Kč (v případě Prahy pak 5.000.000 Kč)

 

 

 

 

 

 

 

Jaké výdaje lze podpořit?

 1. Podpora řízení kvality 

  • Vzdělávací aktivity (kurzy, semináře, workshopy, konzultace, stáže na území ČR)​

  • Zavedení systémů, metod a nástrojů managementu kvality

  • Rozvoj systému řízení kvality
    

 2. Podpora tvorby strategických dokumentů

  • Tvorba /aktualizace strategických dokumentů

  • Tvorba/aktualizace analytických podkladů, studií, metodických a evaluačních dokumentů (passporty, generely atp.)
    

 3. Podpora procesního řízení v organizaci

  • Zavedení ​systému řízení procesů v organizaci
    

 4. Nástroje komunikace s veřejností

  • Rozvoj či zavedení nástrojů komunikace s občany, např. el. úřední deska, webové portály, mobilní aplikace, open data, informační kampaně.
    

 5. Realizace specifických vzdělávacích programů

  • Vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů (v oblasti přenesení/samostatné působnosti, odpovědné zadávání veřejných zakázek, vzdělávání v elektronických nástrojích informačních systémů na nejméně krajské úrovni, projektové a strategické řízení, finanční řízení, ​vzdělávání v oblasti voleb...)

Jaká jsou další specifika a omezení?

 • Místo realizace je celá ČR a EU

 • Programová oblast a území dopadu je ČR (mimo území hl. m. Prahy)

 • Maximální délka projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců (nejzazším datem pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022).