top of page

Dotační titul Rodina 2023
MPSV

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, řešit krizové situace v rodině, a to včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.

images (2).jpeg
images (1).jpeg
images.jpeg

Příjem žádostí: 26.9.2022 - 20.10.2022

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace 

Žadatel nesmí žádat o financování takových aktivit, které jsou financovány ze strukturálních fondů EU/EHP nebo jiných existujících programů, nebo které jsou financované ze státního rozpočtu.

Podporované aktivity:

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství

  • posilování rodičovské kompetence, zkvalitňování rodinných vztahů a partnerství, poskytování nebo zprostředkování komplexní pomoci rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout v ohrožení, předcházení vzniku tohoto ohrožení nebo dysfunkčnosti/nestabilitě rodin s dětmi

  • vzdělávací a tréninkové aktivity a poradenství v oblasti rodiny, partnerství a rodičovství

  • NEPODPOROVÁNO: aktivity typu volnočasových (pro partnery, rodiče s dětmi i bez nich, prarodiče), seznamovací akce pro nezadané, volná herna, pobytové akce (s výjimkou lektorného na těchto akcích), zájmové kroužky a terapeutická činnost, jednodenní akce typu „Den dětí“, „Sportovní den“, služby péče o děti

II. Podpora rodin v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

  • podpora práce s ohroženými dětmi a rodinami

  • aktivity jsou zaměřené především na rozvoj metod přímé práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami, jedná se o děti a rodiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana dětí

Výše podpory: 

  • lze podat max. 2 žádosti na každou podporovanou aktivitu (celkem tedy 4 žádosti) 

  • max. podpora 3 000 000 Kč na jeden projekt

  • max. 80 % rozpočtových výdajů

Spolufinancování z krajských a obecních rozpočtů:

Organizace v žádosti uvedou finanční údaje o projektech podávaných v rámci dotačního programu na podporu rodiny v posledních dvou letech. Podle průměrné finanční spoluúčasti kraje a obce na projektu (průměrné % spolufinancování projektu za poslední dva roky) budou projekty bodově ohodnoceny podle následující tabulky:

 

 

 

 

V případě, že se jedná o žadatele, kteří v rámci dotačního programu v posledních dvou letech nežádali, mohou v tabulce uvést očekávanou výši podpory předkládaného projektu pro rok 2023, která bude doložena příslibem podpory ze strany obce či kraje v elektronické podobě.

bottom of page